Home » Menu

23 december 2017 De kerstvakantie geeft mij de tijd om te beginnen met gegevens op te zoeken en verslag te schrijven over het optreden van de Douane, Belastingdienst, curatoren en Rechter Commissarissen.

Het gerecht in Nederland ervaar ik in zoverre krom, dat de rechtbank geen tegenspraak accepteert. Krom, omdat een uitspraak door de rechtbank tegen beter weten in beschermd wordt/is. Een Curator en ‘n Rechter Commissaris is deel van de rechtbank zodoende, dat ‘n Curator en ‘n Rechter Commissaris de zelfde bescherming geniet. Hierdoor is het voor hen geen probleem, belangrijke aangedragen gegevens naast zich neer te leggen. Geen aandacht aan te besteden. Bij ‘n faillissement ben je alle rechten kwijt en gebeurt het, dat al je inspanningen en kosten om je tot de Curator en Rechter Commissaris te wenden, voor gerechtigheid voor de crediteuren en voor je zelf, in de prullenmand verdwijnen. Immers de heren of dames Curatoren en Rechter Commissarissen zijn beschermd omdat zij deel van de rechtbank zijn, doen wat hun zelf goed uitkomt. Wat ik meen te moeten doen is ‘n verslag te schrijven over zaken; die helaas na alle inzet die geleverd is door de betrokken personen en mijzelf, een negatief resultaat opgeleverd hebben. 

Ambtenaren hebben zeer vergaande bevoegdheden en zijn er voor om ‘n Officier van Justitie te helpen iemand veroordeeld te krijgen. Dat is hun werk en dat wordt van hen verlangd. Gegevens die het tegendeel bewijzen daar gaan ze niet op in, het is hun werk niet. Worden dan ook niet door de ambtenaren vermeld. ‘n Ambtenaar die beïnvloed is omdat hij twee kanten van 'n zaak ziet wordt van de opdracht ontheven en overgeplaatst.

Zoekt u een naam of woord in het verslag, gebruik de zoek functie Ctr – F. Voorbeeld: Ctr - F notaris

 

De Hollandsche Wijnhandel B.V.

Wordt vervolgt met: Hubert Remmen agent van de Koöperatiewe Wijnbouw Vereniging van Zuid Afrika; met zijn bedrijf Wijnexpeditie Heesch B.V. de grootst wijnimport in Nederland; importeur van de KWV producten, Franse-, Spaanse- en Duitse wijnen; Oprichter en Directeur van Bodega Nueva Andalusia, Wijnexpeditie Heesch B.V. en de Caves Hubert B.V.'s. Daarna De Hollandsche Wijnhandel B.V. in Den Bosch.

 

Naar aanleiding van uw klachtmelding

Afzender

lawm.van.iperen@belastingdienst.nl

Datum

2020-02-03 17:40

Berichtinhoud

Geachte heer Remmen,

U hebt een klacht ingediend bij de Belastingdienst, deze heeft als kenmerk KL 109911 meegekregen. De klacht is door de Belastingdienst ontvangen op 28 januari 2020.
In uw klacht verwijst u naar uw website, www.hubertremmen.nl, maar deze site bied mij geen gronden waarop de klacht in behandeling genomen kan worden.

Ik stel u in de gelegenheid om binnen twee weken alsnog met concrete gronden te komen om de klachtbehandeling te starten. Zoals u zelf aangeeft op het klachtformulier dient de klachtomschrijving aan het volgende te voldoen: wat ging er in uw ogen mis in de relatie tussen u en de belastingdienst, hoe, wanneer en met wie. Wees daarbij concreet en stuur eventuele bijlagen (aanslagen, bezwaar, beroep e.d.m.) mee. Het dient hierbij te gaan om gedragingen van enkel de Belastingdienst.


Met vriendelijke groet,

L.A.W.M. (Bert) van Iperen

........................................................................
Belastingen / Particulieren
Belastingdienst

Bezoekadres: Karel de Grotelaan 4 | 5616 CA | Eindhoven / Gebouw 1, kamer 0.10
Postadres:  postbus 4660  |  6803 EP  |  Arnhem
........................................................................
T (0031)88 15 77 124
M (0031)6 55 46 77 29
E lawm.van.iperen@belastingdienst.nl
www.belastingdienst.nl 

 

Hubert Remmen                                                                                                          info.hubertremmen.nl    Voortrekstraat 19                                                                                                      www.hubertremmen.nl     

Swellendam 6740 RSA

De Belastingdienst. Geachte Heer Bert van Iperen,

In antwoord op uw schrijven kenmerk KL 109911 het volgende: Ik heb mij nog niet kunnen wenden tot een belasting consulent. U ontvangt nu een opstelling om te beantwoorden zoals door U aangeven.

De Hollansche Wijnhandel, Wat mis ging tussen ons, in de relatie met de Belastingdienst. Het moet gaan over gedragingen van de Belastingdienst. 

                                                                                                                                                                Overgenomen uit het verslag FIOD, Justitie en de Belastingdienst in Nederland

Mijn bedrijf De Hollandsche Wijnhandel BV in Den Bosch is executoriaal uitverkocht door de Belastingdienst. Dit op basis van door de belastingdienst opgelegde aanslagen en verhogingen, wegens een "door de ambtenaren verzonnen fraude”. De Hollandsche Wijnhandel bv zou de ongeloofwaardige brutowinst van 223% op wijn gemaakt hebben en daarvan slechts 80% verantwoord. Hierdoor zou fraude gepleegd zijn door de economische eigenaar en bedrijfsvoerder Hubert Remmen.

De inbeslaggenomen administratie, "NB. volledig gevoerd door een "Register Accountantskantoor", Fouderer registeraccountants te Eindhoven, en opgevolgd onder leiding van de Heer Theu Sweron, administratiekantoor te Oss, is in bezit gekomen van de ambtenaren maar niet gebruikt door de controle-ambtenaren om fraude aan te tonen. Mijn plaatsvervanger de Heer Theu Sweron en tevens ook de persoon die de administratie begeleide, ik was voor 14-dagen in het buitenland, is door de Ambtenaren verjaagd met de bezwaren tegen de Beslaglegging. Dit onder bedreiging ingerekend te worden indien hij aanbleef houden met het protest c.q. bezwaar.

De ambtenaren van de belastingdienst hebben mijn vrouw Jeannette Lensen, de Juridische eigenaar, afgeperst om te tekenen voor niet in verdediging te gaan en van ondergetekenden, Hubert Remmen, afstand te nemen. Hierdoor waren de ambtenaren gevrijwaard voor de door hen gemaakte Miskleun, “niet gebruik te hebben gemaakt van de administratie” maar een fraude te hebben verzonnen”.

Jeannette had geen belangen meer bij de bv De Hollandsche Wijnhandel, haar aandeel was door mij terug betaald. De Belastingdienst heeft de overschrijving onder leiding van de Heer Theu Sweron op naam van ondergetekende tegen gehouden. De ambtenaren hebben onder dwang, door Jeannette het vuur na aan de schenen te leggen, weten te bereiken, dat Jeannette Lensen geen contact meer op nam met Hubert Remmen.   1 van 5                                                                                            Indien Jeannette niet mee zou werken, werd haar inboedel en haar nieuwe praktijk in Amsterdam ook uit verkocht. De ambtenaren van de belastingdienst hebben Jeanette zelfs voorgehouden, dat ik haar bedrogen zou hebben. Ik zou enorme inkomsten gehad hebben op basis van de door hen verzonnen meer omzet. Het was voor Jeannette niet moeilijk om tegemoet te komen aan de wensen van de belasting dienst. Ik zou haar bedrogen hebben met weinig inkomsten te hebben en zij had geen belangen meer bij De Hollandsche Wijnhandel BV. Haar deelname was terug betaald. Door medewerking te geven aan de ambtenaren van de Belastingdienst had zij niets meer te vrezen voor haar grote bij de ambtenaren bekende verzwegen inkomen. Algehele vrijwaring toegezegd te hebben gekregen. 

Aan mijn plaatsvervanger Theu Sweron van Silahis Administratie kantoor en de door hem ingeschakelde Mr. Mulders en Mr. Jack Poel van Jack Poel advocatenkantoor, die namens mij optraden werd geen info verschaft. Geheimhouding. Er werd ons ook geen tijd gegund om gegevens beschikbaar te stellen.

De manier waarop gegevens verspreid werden: Van zakenrelaties, debiteuren (slijters) die door de belastingdienst werden benaderd, ontving ik bericht dat zij het schandalig vonden ook van mijn persoonlijke goederen een opgave te krijgen.

Eerst per 5 december 1996 maar voor alles te laat, heeft Mr. Mulders via het Openbaar Ministerie inlichtingen kunnen verkrijgen. 'n Bijlage, opgesteld door inspecteur M. van Noord, Belastingdienst Ondernemingen 's-Hertogenbosch, toont klinkklaar duidelijk, zeer goed aantoonbaar, dat de douane- en belastingdienstambtenaren inclusief inspecteur de Heer M. van Noord, een grote Miskleun hebben gemaakt. Met die bijlage is het probleemloos geworden om de Miskleunen van de belastingdienst aan te tonen.

De gemiddeld gewogen verkoopprijsberekening van de heer van Noord is doorspekt met fouten, waardoor hij extra hoog uitkomt, en dan ook nog: met gebruik van de adviesprijzen waar niet wij, De Hollandsche Wijnhandel BV. maar de slijters, onze afnemers voor verkopen.  De uitkomsten van de berekeningen van de heer Noord zijn zo hoog, het brutowinstpercentage van 223%, dat het voor iedereen ‘n aanwijzing is dat het om een Miskleun gaat. (bijv. inkoop Fl. 500,000, verkoop + 223% = Fl. 1615000 marge Fl. 1 115000) Op deze basis heeft men de jaarlijkse inkoop, van alle jaren, omgerekend om aan te kunnen tonen dat ondergetekende omzet verzwegen zou hebben en met enorm veel geld aan de haal zou zijn.

2 van 5

De belastingdienst heeft De Hollandsche Wijnhandel BV inclusief al mijn  privé- en huishoudelijke bezittingen uitverkocht. Op welke manier kan er toestemming gegeven zijn ook mijn persoonlijke bezittingen totaal uit te verkopen?                                                                                 

Door de opslaghouder van M.S.C., Mediterrane Shipping Companie (PTY) Ltd, Deckers & Wirts te Antwerpen is medegedeeld, dat twee containers in beslag genomen zijn door de Belgische Douane op instructie van de Nederlandse Belastingdienst, omdat De Hollandsche Wijnhandel belastingschulden had. D.w.z. V.A.T., Import duties etc. De Hollandsche Wijnhandel BV had geen belastingschulden.

Woensdag 11 januari 1995. De inval door de douane ambtenaren: Desgevraagd verklaarde de heer Madern van de douane, "omdat er meer wijn in Nederland verkocht zou worden als ingevoerd." Ze vonden het vreemd, dat ik direct bij invoer, zoals ook algemeen gebruikelijk, alle accijnzen betaalde via Gaston Schul douaneagenten. Het zou tegen mij spreken.                                                                                                            

12 januari 1995, Nadat alle invoerdocumenten door hen gecontroleerd waren, kon ik van hen vernemen, dat de voorraden correct ingevoerd waren. Met een gerust hard kon ik naar Zuid-Afrika vertrekken voor de overname van De Hollandsche Wijnhandel door de KWV. Eggers & Franken in Bremen en Cavendisch in Engeland waren mij reeds voor gegaan. Tot dusver is het contact met die vier douaneambtenaren met mij persoonlijk verlopen maar ze hebben verzwegen, dat zij door zouden gaan met ingeroepen hulp van de Belastingdienst Ondernemingen in Den Bosch, om mij alsnog van fraude te kunnen beschuldigen.

Het onderzoek bij De Hollandsche Wijnhandel BV werd geleid door de heer M. Madern met 3 collega's J.J. Orth, E. Schepers en R.G. Luiken. De heren hebben zich aan mij voorgesteld als zijnde Douaneambtenaren. Dus onderdeel van de Belastingdienst.

In de Slotopmerking van de heer M. van Noord inzake het door hem opgestelde rapport, met de uitkomst van een winst marge van 223% staat:                                                                                                                                      “De gevolgen van het boekenonderzoek heb ik niet besproken met de ondernemer of adviseur”. Hoe werkt dat? Bovendien, een boekenonderzoek zou aangetoond hebben, dat de ramp die Jeannette, de leveranciers en mij overkomen is, veroorzaakt is door de miskleunen van de ambtenaren van de Belastingdienst. Dit inclusief het aandeel, van de foutieve berekeningen, van de Heer Inspecteur M. van Noord zelf.                                                                                                                        3 van 5

De zaakvoerder en economische eigenaar was Hubert Remmen en tegen hem was de actie van de douane en Belastingdienst gericht. De actie van de ambtenaren was blijkbaar niet gericht tegen Jeannette Lensen. Mij werd mij geadviseerd in Zuid Afrika te blijven tot de belastingdienst met info zou komen, maar ik was ook gedwongen in Zuid Afrika te blijven wegens gebrek aan financiën. De Belastingdienst had mijn bankrekening geblokkeerd. Daarbij had ik geen werk en in Nederland geen onderkomen meer. Wat te doen? 

Beslaglegging en de aanslagen waarmee Jeannette werd bedreigd.                                                                          Er staat: Omdat Lensen het bedrijf op haar naam heeft staan, heeft er onder meer een correctie plaats gevonden op de inkomstenbelasting over de Jaren 1991 – 1992 en 1993. Deze worden mevr. Lensen aangerekend maar zijn feitelijk Remmen toe te rekenen omdat hij de persoon is die het bedrijf heeft geleid. (Strikt genomen, hoe werkt dat? Een juridische eigenaar zou niet verantwoordelijk zijn maar wel de bedrijfsleider?)

Een verklaring van de Heer Henk van de Vijfeijke van Fouderer Registeraccountants en de Heer Sweron van Silahis Administratie- en belastingadviesbureau. Zie de verklaring van De Heer Henk van de Vijfeijke van Fouderer Register accountants, dat hij de gegevens van de belastingdienst betwijfelt. “Het rapport zelf heb ik altijd in twijfel getrokken”. “Helaas moest ik meegaan met de belangen van mijn cliënte mevr. Lensen waardoor u feitelijk buitenspel kwam te staan. U kon zich daardoor niet verdedigen, alhoewel ik vond dat u daar recht op had”. Ondergetekende had de administratie van de praktijk van Jeannette bij de Heer Van de Vijfeijke ondergebracht. Huidige adres de Heer Van de Vijfeijke: Belastingadviesbureau Van de Vijfeijke, Bladel 0497-388624. Thieu Sweron van Silahis Administratie- en belastingadviesbureau schrijft: “ Niemand doet iets tegen de belastingdienst die in mijn ogen de nodige steken heeft laten vallen”.  Adres Mijnheer Thieu Sweron,                  Administratiekantoor Sweron in Oss 0412-465137

In de rapportering van de belastingdienst staat: de adviseur Silahis B.V., Thieu Sweron, verzorgt de aangifte loonbelasting en de jaarrekening. Desondanks hebben ze geweigerd bezwaar van de Heer Sweron in ontvangst te nemen en geweigerd de heer Thieu Sweron bij het onderzoek te betrekken. Ze wisten goed dat ze Silahis, de Heer Sweron, niet konden betrekken. De administratie stond onder zijn controle en leiding; hadden ze dat wel gedaan dan waren zij vastgelopen. Indien de belastingdienst open kaart gespeeld zou hebben zou die hele affaire ook niet gespeeld hebben. Het probleem was de houding van de belastingdienst, met het doel dat Hubert Remmen niet de kans zou mogen krijgen zich te verantwoorden. 

Hoe krijgen we die beslaglegging verdedigd? Zoeken zoeken zoeken.                                                                    De heer Madern met drie ambtenaren bestede 14 dagen onderzoek in het mini kantoortje van De Hollandsche Wijnhandel BV. Van de bewaker van het gebouw, de Heer Wim van  Zoggel, vernamen wij, dat elk papiertje 2 keer werd omgedraaid en weer opnieuw.                                                                                                                                                                        4 van 5                                                                                                                       

Het kan niet anders zijn dan, dat ze ontdekt hebben dat ze met de beslaglegging een grote fout gemaakt hebben. De door hun gecontroleerde administratie, inkoop en verkoop, import gegevens en de door hen gecontroleerde accijns afdracht, hebben blijkbaar niet opgeleverd, dat ik beschuldigd kon worden van fraude. Het doel waarvoor ze daar waren. Hoe zouden ze zich kunnen redden van de Miskleun beslag te hebben gelegd, ofwel te bereiken een, einde te kunnen maken aan Huub Remmen in het bedrijfsleven. De gehele administratie was aanwezig en in een correcte staat inclusief de laptop die voor de administratie gebruikt is. Jammer, de administratieve gegevens hebben zij niet kunnen gebruiken om fraude aan te tonen. Ook niet kunnen gebruiken om hun werk, de Miskleun, te verdedigen. Alles was 100% in orde.

De belastingdienst, de Heer Fleuren ontvanger van Belastingdienst Ondernemingen 's-Hertogenbosch, is er van uitgegaan dat ik geen bezwaar ingesteld heb tegen de aanslagen. Hierboven is reeds vermeld wat wij gedaan hebben, middels de Heer Thieu Sweron van Silahis belastingadviesbureau, Jack Poell advocaten en Peter Holm bedrijvenadviesbureau.

Met hulp van Silahis administratie- en belastingadviesbureau zouden de zeer grote aanslagen voor 100% komen te vervallen en kan een enorme claim bij de belastingdienst worden ingediend. Aldus Mr. van Wieringen. De Belastingdienst heeft alle gelden geïnd en daarmede voorkomen, dat er geld beschikbaar was voor een actie door Mr. Van Wieringen te  Weert te financieren. 

Om een discussie pogen te voorkomen wil ik bemerken: dat ik zonder voldoende inkomen zit om van te kunnen leven, terwijl, dankzij dat ik een zeer vermogende persoon ben geweest, alle opgelegde terechte en voor het grote merendeel onterechte vorderingen en verhogingen door de belastingdienst, volledig zijn voldaan.

Aldus naar waarheid, geschreven en ondertekend.

 

Getekend,

Hubert Remmen.

5 van 5.

De Belastingdienst. Geachte Heer Bert van Iperen,

Om zaken te bevestigen zoals door U gevraagd zit ik met het probleem, dat de Belastingdienst mijn gehele inboedel in beslag genomen heeft en tot de wc-pot toe alles heeft geveild. De gehele administratie en alle privébescheiden weg of ontoegankelijk gemaakt. Dit volgens Mr. Van Doorn van Holla & Van Dooren in ’s-Hertogenbosch. Ik verzamel documenten welke ik in Zuid-Afrika toe gestuurd heb gekregen om voor zover als mogelijk zaken aan te tonen. Verwijs nog graag naar het eerste deel, De Hollandsche Wijnhandel BV van www.hubertremmen.nl. Het tweede deel gaat ook de belastingdienst aan. Hierbij heb ik alles nog niet afgewerkt o.a. omdat ik nog geen contact heb kunnen maken met enkele belangrijke betrokken personen.

Met een vriendelijke groet,

Hubert Remmen.

Bijlages.

Advertentie Telegraaf 17/06 ’96 Executieve verkoop

De prijslijst van De Hollandsche Wijnhandel. Op verzoek toegestuurd gekregen van een relatie.

Kopie uit rapport van de Heer Inspecteur M. van Noord. Door hem berekende winstmarge van 223%

Idem. Gekopieerd uit de rapportering van de Heer M. van Noord

Schrijven van de Heer Drs Henk van de Vijfeijke v/h bij Fouderer Register accountants. Betwijfeld de gegevens van Inspecteur M. Van Noord.

Idem. De Heer Thieu Sweron. Sweron administratie en belastingadviesbureau. De Belastingdienst heeft de nodige steken laten vallen.

Na berekening met de werkelijke verkoopsprijzen Van De Hollandsche Wijnhandel zoals op alle facturen is vermeld.

Schrijven van Jack Poell advocaten betreft bodembeslag

2e schrijven van mede werker Jack Poell advocaten. Mr .A. Mulders

Schrijven Belastingdienst aan Mr. Jack Poell. Juridische Eigenaar is Jeannette

1 van 2

De Belastingdienst. De Heer Bert van Iperen. 2 van 2

3e schrijven. Mr. Jack Poell. Hubert Remmen is de economische eigenaar.

Schrijven aan Mr Verhaege, Belastingdienst. Onterecht beslag containers De containers eigendom van derden.

Interne memo Belastingdienst. De Juridische eigenaar vervult niet de functie van bedrijfsleider

2 connossementen d.d. 29/05’96 tonen aan dat twee containers met 25000 fl. wijn van Cape Europeline ofwel van Tamis Wijnh. zijn. Beslag gelegd maar dan ook niet door de Bel. dienst verkocht.

Een notitie waarin ik aantref een uitleg te hebben gegeven over de foutive marge berekeningen van de Heer M. van Noord, inspecteur van de Belastingdienst Ondernemingen.

Idem maar gericht aan M. S. M. van Dooren van Holla & van Doorn, ‘s-Hertogenbosch.

 

Hubert Remmen                                                                                                           nfo.hubertremmen.nl Voortrekstraat 19                                                                                                          www.hubertremmen.nl Swellendam 6740 RSA

De Belastingdienst. Geachte Heer Bert van Iperen,

Kenmerk correspondentie KL 109911

18/03 2020. Nu heb ik nog een document opgespoord afkomstig van de Belastingdienst en ondertekend, Belastingdienst Ondernemingen ’s-Hertogenbosch, de inspecteur M. van Noord. Rechtsvorm onderneming en Fiscale Balans.

’n Brief van de Heer Thieu Sweron dat aangeeft niet akkoord te zijn met het optreden van de Belastingdienst. Wij hadden alle belasting zaken onder zijn leiding correct afgewerkt en betaald.

Aangetekend per Luchtpost aan u verzonden.

Met dank en een vriendelijke groet,

Hubert Remmen.

 

Overgenomen uit het verslag van het 2e deel www.hubertremmen.nl

HUBERT REMMEN KWV AGENT en IMPORTEUR VAN DE KWV WIJNEN, oprichter en DIRECTEUR VAN BODEGA NUEVA ANDALUSIA. oprichter en directeur van het WIJNEXPEDITIEKANTOOR HEESCH B.V. distilleerderij en importeur van Franse, Spaanse, Portugese, Italiaanse, Duitse en Agerijnsewijnen, de CAVES HUBERT B.V.'S en daarna DE HOLLANDSCHE WIJNHANDEL B.V.

Wat mis ging tussen ons, in de relatie met de Belastingdienst. Het moet gaan over de gedragingen van de Belastingdienst.

1991 De FIOD inval                                                                                                                Bij de FIOD inval werden mijn financiële gegevens, inzake de van de KWV ontvangen gelden onderzocht. Hierbij is hun gebleken, op basis van de gezichtswaarde van de documenten, dat die gelden in het buitenland op mijn persoonlijke naam gestaan hebben. Mijn verklaringen: dat het geen onttrokken gelden afkomstig uit mijn bedrijven waren, werden door de FIOD aan de kant geschoven. Zij zeiden; "Als wij in uw plaats zouden zijn, zouden wij ook zo slim zijn geweest en het zelfde gezegd hebben maar daar trappen wij niet in".

De FIOD heeft mijn buitenlandse bank gegevens en correspondentie gebruikt om aan de rechtbank en de Belastingdienst te tonen, dat ik over gelden in het buitenland heb beschikt. Wat hier duidelijk gesteld had moeten worden vanwege de beschuldigingen door de FIOD: dat het geen door mij aangevraagde zakelijke transacties, of een door mij middels onderhandelingen verkregen condities waren, maar beslissingen van de KWV directie om zo te handelen zonder dat ik bij die besluiten betrokken was. Zie de artikelen hier over in de Paarl Post van  19 juni 1997, van 31 juli 1997 en de Mail & Guardian van 6 juni tot 12 juni 1997. “Een KWV agent in moeilijkheden gekomen door de KWV” Dit omdat ik als vertrouwenspersoon zelfstandig op heb getreden met door de KWV beschikbaar gestelde financiën. Moeilijkheden met de EEG reglementen en de Zuid-Afrikaanse overheid diende voorkomen te worden, daarbij ook het risico voor de export van Zuid-Afrikaanse producten naar de EEG.

De verplichting dat die financiën niet bekend mochten worden of geparkeerd mochten worden in de EEG landen.

Als agent van de KWV heb ik opgetreden en de aan mij beschikbaar gestelde financiën niet gemeld bij de belastingdienst. Het was mij verboden door de KWV van Zuid Afrika, dat die gegevens in Nederland bekend zouden worden. Daarbij zou het ook tegen de EEG voorschriften zijn. Ik heb de regels. als KWV agent, van de KWV en de overheid in Zuid Afrika opgevolgd. Hierdoor werden mij door de Belastingdienst grote aanslagen en boetes opgelegd en werd ik door de rechtbank veroordeeld. Gelden in het buitenland in mijn beheer en op persoonlijke naam. De FIOD ambtenaren bleven onwrikbaar vasthouden aan de bewijzen, de aangetroffen bankstaten en correspondentie. Financiën in het buitenland in bezit  te hebben gehad.                    

Wijnexpeditiekantoor Heesch, en ondergetekende. Door mijn positie als KWV agent in moeilijkheden met de belastingdienst.

Als agent van de KWV had ik mij te houden aan het verbod om van de KWV afkomstige financiën in Nederland bekend te maken. Tijdens de wereld boycot voor Zuid Afrika nam de KWV zeer vergaande maatregelen om de export af te dwingen. Indien ik aangifte had gedaan had als agent van de KWV financiën in ontvangst te hebben genomen, zou het een handeling geweest zijn tegen de instructies en voorwaarden van het Gouvernement van Zuid Afrika, de KWV en ook tegen de EEG wetgeving. De stelling van de FIOD en belastingdienst, dat ik die gelden aan de bedrijven onttrokken zou hebben was verkeerd. Er zijn nooit door mij gelden uit mijn bedrijven verduisterd.

Hoe dan ook de Zuid-Afrikaanse KWV belangen bevorderen.  De situatie in Spanje. Het verbod van het Spaanse Conseggor du Regulardor Sherry op tanks te exporteren.

Als agent en behorende tot de vertrouwenspersonen van het overkoepelende orgaan van de Wijnbouw in Zuid Afrika, de KWV, wegens de wereldboycotperiode, gelden ontvangen op een rekening in Zwitserland op persoonlijke naam. Het doel was de KWV belangen te ondersteunen zonder dat een verbinding met Zuid-Afrika bekend zou worden. Geen bindende voorschriften hoe die financiën gelden te gebruiken, maar die financiën ingezet voor een oplossing, om de Zuid-Afrikaanse wijnmerken gedurende de wereldboycot periode van wijn te kunnen voorzien. Hierdoor zouden de grote investeringen, door de KWV gedaan, voor de opbouw van merken, niet verloren gaan. Die situatie was een geschenk uit de Hemel voor wat mijn bedrijven in Nederland betrof. Een verbod van het Conseggor du Regulardor van Jerez de la Frontera, om Sherry op tanks te exporteren was voor mijn bedrijven catastrofaal. Omdat ik het beheer van die financiën in handen had, kon ik gelijktijdig mijn bedrijven in Nederland redden, door van wijnaanvoer te voorzien. Een actie die ook gunstig was voor de omzet van de Spaanse Bodega.

Percy de Paula. Chantage.

De investeringen van de KWV financiën stonden onder controle van Percy, Percy de Paula. Later heeft Percy mij nog vanuit Curaçao gepoogd mij te chanteren. Hij bewerkte mij vanuit Curaçao via zijn vriend waarvoor hij, terwijl Percy in onze dienst was, goederen inkocht. Voor Hfl. 30 000 zou hij zorgen dat de FIOD geen kans zou hebben tegen mij te ondernemen. Hij zou kunnen getuigen dat ik niet in bezit was van KWV gelden. De keus was aan mij. Percy zou een klein baantje aangenomen hebben bij de Bank van Curaçao en dat een betaling van mijn kant hem zou helpen.                                                                                                                          De ambtenaren van de FIOD hebben Percy bezocht. Van hen kon ik vernemen dat Percy een hooggeplaatste functionaris was bij de bank van de Nederlandse Antillen te Curaçao. Niet zo verwonderlijk, Percy was goed opgeleid en zijn broer was minister van financiën van Curaçao. De FIOD ambtenaren moeten toch van Percy vernomen kunnen hebben, neem ik aan (?), dat ik niet meer over enige financiën van de KWV afkomstig beschikte. Er is dan ook nooit aan mij door de controle ambtenaren navraag gedaan naar die financiën. De beschuldiging was financiën op eigen naam te hebben gehad in het buitenland en niet aangegeven als inkomsten bij de Belastingdienst.

 

De financiële administratie van mijn bedrijven in Nederland stonden onder leiding van een deskundige chef de bureau, Gerard van der Zijden, de administratie was correct maar zou niet goed zijn met als gevolg, dat door de Belastingdienst aanslagen en verhogingen opgelegd zijn, omdat ik op mijn persoonlijke naam gelden buiten de EEG heb gehad. Die bedragen hadden vermeld moeten zijn als zijnde inkomsten in de administratie van uw bedrijven “volgens de Belastingdienst”. Die financiën, KWV gelden, waren niet van mijn bedrijven afkomstig zoals de FIOD zou willen maar bestemd om de zaken van de Wijnboeren vereniging van Zuid-Afrika te ondersteunen. Die gelden afkomstig van de KWV heb ik nooit persoonlijk toe kunnen eigenen. De veroordeling en bewezen verklaring ruste op de gezichtswaarde van documenten waarbij geen rekening is gehouden met mijn functie als KWV-agent. Ik heb aan die affaire mijn medewerking gegeven, het was tevens ook mijn eigen belang om niet te weigeren.

 

De KWV exporteerde een scheepslading voor Wijnexpeditie Heesch met valse herkomst documenten

De KWV ofwel de KWV ambtenaren betrokken bij de export hebben initiatieven genomen, om z.g. een agent behulpzaam te zijn, door te verschepen met een andere herkomstbenaming op de documenten. Een scheepslading voor Wijnexpeditiekantoor Heesch B.V is door hen voorzien van een andere herkomst benaming.

In mijn bureau laden trof de FIOD een lijst van de wijn exporterende bedrijven aan. Omdat er vanzelfsprekend ook de naam op voorkwam, van het door de KWV gebruikte adres voor de verandering van de herkomst benaming Zuid Afrika, zou ik medeplichtige zijn geweest. Ik was niet bij de herkomstbenaming betrokken. Het was een actie van de KWV, omdat ik gemeld had dat de anti apartheid beweging actief was. Men had gedacht daarmee te helpen.

 

Miljoenen guldens verloren als gevolg van het optreden door de FIOD.

Hubert Remmen heeft door “de omstandigheden” veroorzaakt door de ingreep van de FIOD zijn gehele vermogen verloren. Niet door de uitspraak van de rechtbank maar wel als gevolg van het optreden van de FIOD. Persoonlijk miljoenen guldens aan onterechte aanslagen aan de Fiscus moeten betalen. De uitspraak van de rechtbank zou ook anders geweest zijn indien de FIOD en het Hof begrip hadden gehad van de exacte situatie.

 

Afgezien of het allemaal terecht was? Hoe werkt het nou? Als gevolg van ’n FIOD inval en het optreden door de Belastingdienst verlies je je levenswerk, inclusief je gezin en huis en je totale vermogen. Het gaat over miljoenen, je was Multimiljonair. Je komt letterlijk en figuurlijk op straat terecht. Er worden onterecht grote boetes en verhogingen opgelegd door de belastingdienst maar die kunnen en worden volledig betaald.

Tijdens de rechtspraak is ook niet ter sprake gebracht: dat de FIOD en belastingdienst geen rekening heeft willen houden dat ik de mogelijkheid had om tegemoet te komen door ’n deal aan te gaan met de belastingdienst. Dit middels de 3.5 miljoen grote vordering die ik had op de belastingdienst ofwel de Nederlandse Staat. De ambtenaren van de FIOD hebben gevraagd of ik de aanslagen en opgelegde boetes zou willen voldoen, om verdere moeilijkheden te voorkomen. Men wenste nergens op in te gaan. Het geld hierboven genoemd zou niet beschikbaar zijn. Daarbij de verklaringen die ik gaf zouden zij in mijn plaats zijnde ook verzonnen hebben, aldus de FIOD. Met behulp van de correspondentie en oude bankgegevens kon de FIOD aantonen, dat ik de beschikking heb gehad(!) over financiën in het buitenland. De FIOD heeft nooit aangetoond hoe die financiën van mijn bedrijven afkomstig zouden kunnen zijn.

Was die fraude een belastingzaak? Had er niet rekening gehouden moeten worden met de onmogelijkheid die KWV gelden, als KWV agent zijnde, bij de belastingdienst als inkomsten aan te geven?

                       ____________________________________________________

 

Hubert Remmen, voortrekstraat 19, Swellendam 7640 RSA. info@hubertremmen.nl

Bericht voor de Notariskamer

Geachte Dame, Heer,

Zijn notarissen gesloten deuren?

Staat de Notaris Kamer open voor misstanden? Dat is de vraag, het antwoord is deels al gevonden. Neen! Geen rechten, te oud, verjaard. Ik neem aan correct maar het is toch niet het antwoord wat je van een Notaris organisatie verwacht.

Mijn Notaris was een bijzondere Notaris, de beste Notaris ooit gekend maar het is echter verschrikkelijk fout gegaan. De Notaris trapte in een list van een sluwe Drs. en ik werd de persoon die de dupe werd. Die list van die sluwe Drs. slaagde omdat de Notaris een bijzondere relatie had met mij. Die Drs. heeft de Notaris voorgehouden dat alles wat hij deed was om mij te helpen. Gezien de relatie die de Notaris met mij had wilde de Notaris er aan meewerken maar daardoor slaagde die Drs. met zijn list en ontstond er helaas een grote fout.

 

Genomen uit het verslag “De FIOD, Justitie en de Belastingdienst in Nederland”

Notaris Mr. Pinksen uit Oss, Mr. Boogaerts en Hubert Remmen misleid door Drs. Wim Theelen. Bedrog met hulp van de beste Notaris ooit gekend.

Plotseling werd ik vanuit het kantoor van Mr. Prinsen notaris te Oss ingelicht, dat de notaris, Mr. Boogaerts en Drs Theelen reeds ‘n tijd op mij zaten te wachten. Ik zou ‘n afspraak hebben daar present te zijn voor het passeren van een akte.

Ik had geen afspraak maar Drs. Wim Theelen is er op die manier in geslaagd mij onvoorbereid met spoed naar de Notaris te sleuren. Ik wist, dat we gesproken hadden over een “tijdelijke overname van het directeurschap” en ging ervan uit dat het daar over zou gaan. Ik diende halsoverkop een stuk te ondertekenen om mijn, mijn vermogen, te redden, elke minuut zou belangrijk zijn volgens “Theelen’’. 

De Notaris was door Theelen voorgehouden, dat hij Wim Theelen, zijnde mijn vriend en vertrouwenspersoon ingezet was, omdat mijn bedrijven en vermogen gered dienden te worden. Dit middels zijn aanstelling als directeur van de bedrijven en een emissie van de aandelen op zijn naam.

Theelen had mij voorgehouden, dat de notaris ‘n tijdelijke overname van het directeurschap zou moeten regelen. ik meende te moeten begrijpen dat het daarover ging.                                                                                                                   Not. 2 van 5

Onvoorbereid haastte ik mij naar het kantoor van de Notaris en daar werd ik gevraagd documenten te ondertekenen. Notaris Mr. Pinksen zei: "Het is niet nodig de akte volledig voor te lezen, omdat de heer Theelen alles met u heeft voorbereid en besproken." "U dus volledig op de hoogte bent" Overeenkomstig de wet moet een akte voorgelezen worden.

 

De truc van Drs. Wim Theelen

Theelen had aan de notaris verklaard, dat hij als vriend van Hubert het een zeer pijnlijke zaak voor mij vond, dat ik wegens bedrog gepleegd te hebben, zou moeten tekenen om mijn bedrijven te redden, middels een emissie van de aandelen op zijn naam. Daarbij de aanstelling W. Theelen als directeur van Het Wijnexpeditiekantoor Heesch bv en de Caves Hubert Bv’s. Dat die akte opgesteld diende te worden opgesteld maar niet voorgelezen hoefde te worden, omdat het een pijnlijke zaak voor Hubert zou zijn en hij, Wim Theelen, daarvoor alles met mij reeds uitvoerig met had besproken.

Mr. Pinkse, Notaris te Oss, had ik leren kennen via Mr. Broekman Van Looyens en Volkmaars, in de tijd dat Mr. Pinkse nog kandidaat Notaris was in Eindhoven bij het kantoor van Notaris Hanen. Later is Mr. Pinkse Notaris in Oss geworden en heeft de relatie zich voortgezet. Mr. Pinksen meende aan het voorstel van Drs. Wim Theelen mee te kunnen werken. Ik was niet op de hoogte wat de werkelijke onvermijdelijke gevolgen waren van de handtekening die ik zette. De truc van drs. W. Theelen. Ik meende te weten dat het om de tijdelijke overname van het directeurschap ging. De notaris ging er vanuit, dat ik zou weten dat het ging om een volledig uithanden geven van het eigenaarschap, middels een emissie van de aandelen aan Drs. Wim Theelen en de doorzetting van mijn bedrijven onder het nieuwe bestuur met Theelen als directeur.

 

Mr. Boogerts was als getuige aanwezig bij het bedrog door Drs. W. Theelen.

Na de ondertekening van de akte, werden door Mr. Boogaerts voor mij zeer vreemde opmerkingen gemaakt. Dat hij, als ik het wilde zijn stropdas af zou doen en dan nog: dat hij die maatregel erg spijtig en aller uiterst vond. (Dus volgens Mr. Boogaerts was het niet zo nodig) Was Mr. Boogaerts de mening toegedaan dat het niet had moeten gebeuren? Wilde Mr. Boogaerts mij als onkundige gerust te stellen tegen zijn persoon.?  Dus, Mr. Boogaerts heeft gedacht dat deze actie te ver ging?  Wat had Drs. W Theelen Mr. Boogaerst die als getuige aanwezig was voorgehouden?

Not. 3 van 5

De notaris heeft de akte niet voorgelezen.

De akte is niet door Notaris Mr. Pinkse voorgelezen anders dan zeer beperkt enkele zinnen. Na de ondertekening begreep ik dus van Mr Boogaerts mogelijke ernstige consequenties. Het leek mij zo, dat Mr. Boogaerts het nodig vond kenbaar te maken, dat wat plaatsvond uiterst en vergaande was. Op die manier voor hem zelf alsnog te kunnen verantwoorden, dat de akte in zijn bijzijn plaatsgevonden had en niet voorgelezen was. Overeenkomstig de wet moet een akte voorgelezen worden. Was het om goed te praten, dat hij als getuige hier wilde verantwoorden, waarbij hij betrokken was? Meende Mr. Boogaerts, dat alsnog er op gewezen diende te worden wat zich hier afspeelde? Dat hij als getuige miste dat er niet gesproken was over de gevolgen? Vermoede Mr. Boogaerts, dat ik niet op de hoogte zou zijn? Concludeerde Mr. Boogaerds , dat deze maatregel van de heer Theelen te vergaande was? Dat hij na afloop tegen mij ging zeggen: dat hij die maatregel, waar hij dus als getuige aan meewerkte, erg spijtig en aller uiterst en pijnlijk vond. Dat had ik nog van niemand gehoord en ik reageerde onder mijn omstandigheden weer niet goed. Voelde Mr Bogaerst aan, dat ik in zijn bijzijn misleid was. Wilde Mr. Boogaerts daarmee zijn aanwezigheid vrij spreken? 

Het klonk wel even anders als de gouden oplossing van de heer Drs. W. Theelen, die in overleg met mij als tijdelijk directeur op zou treden. Dat daarvoor die handtekening nodig was zodat hij gemachtigd was en ik ten behoeve van de bedrijven beter voorlopig op de achtergrond zou blijven. Ik was overrold, moest zonodig tekenen, het was volgens drs. W. Theelen de enige kans mijn bedrijven en vermogen te redden, elke minuut zou belangrijk zijn.

Drs Theelen vorderde de auto van Jeannette.

Reeds de dag na de ondertekening bij de Notaris ontstonden problemen met Theelen. Jeannette wilde in haar auto stappen om te gaan winkelen maar Theelen eiste dat zij die auto inleverde. Theelen had niet verwacht dat die VW een auto van Jeannette zelf zou zijn. Jeannette had die VW al voordat zij bij mij kwam wonen.

Ik had geen zeggenschap meer.

Al snel betaalde Theelen de juristen die voor mij werkten niet meer waardoor hijzelf vrij spel had en ik niet meer verdedigd werd. De eerder eens vriendelijke Wim Theelen, die zaterdags graag bij ons binnen kwam stappen, steeds solliciteerde voor parttime werk, werd opslag een andere persoon.  De man die altijd zei zoveel respect te hebben voor wat ik had opgebouwd en die zo goed het verschil wist te overbruggen, tussen mijn denkwijze (selfmade man) en die van opgeleide personen was er niet meer. De Notaris wist goed wat er gebeurde maar stelde mij niet op de hoogte, omdat zoals hem was voorgehouden, dat Theelen alles in overleg met mij had voorbereid. De notaris begreep dat het voorlezen van de akte voor mij, zoals Theelen hem had voorgehouden, een zeer pijnlijke zaak zou zijn. Notaris Mr. Pinkse uit Oss.                                                       Not. Not. 4 van 5

Directeur Theelen wilde van Hubert Remmen ontslagen zijn.

Hoe dan ook, wat ik ook probeerde, het lukte mij niet de communicatie met Theelen op gang te houden.  Hij wilde geen overleg anders dan de keren dat hij er absoluut niet om heen kon. Bij afspraken nam hij achteraf met de betreffende personen contact op met: dat hij het nodig vond een gesprek te hebben maar dan zonder Hubert Remmen erbij. Hij werkte steeds met listen waardoor hij er vaak slaagde, om mij bij afspraken met derden weg te kunnen houden. Als ik Theelen tegenkwam groette hij niet terug. Er ontstond een grote kloof tussen mij en Theelen waarbij het gevormde bestuur, in hoofdzaak eigenlijk met Wim Theelen. Onder die omstandig heden was het onmogelijk geworden voor het bedrijf in te springen. 

Ik kon voor de bedrijven geen hulp aanbieden.

Er werd mij gevraagd door Mr. Boogaerst c.q. het bestuur, of ik nog gelden beschikbaar kon stellen.  Er was nog kapitaal beschikbaar en aangeboden door mijn familie en relaties, omdat alles uit mijn handen genomen was, met daarbij de houding en de trucs van Theelen, was het voor mij onverantwoord hiermee voor de dag te komen. Ook de vordering die ik persoonlijk had, van 3.5 miljoen op de Nederlandse Staat ofwel de belastingdienst, heb ik verzwegen voor het bestuur met Wim Theelen. Beschikbare gelden van mij zelf, familie en mijn relaties gaan gebruiken, terwijl het in handen van Drs. W. Theelen zou vallen en lk daarbij geen zeggenschap had.

Genomen uit het verslag “FIOD, Justitie en de Belastingdienst in Nederland”  Zie www.hubertremmen.nl

 

Hubert Remmen                                                                                                                     info@hubertremmen.nl Voortreksttraat 19,                                                                                                                                          Swellendam 6740 RSA                                                                                                    zaak 22478 H.Remmen / DH

Geachte Dame, Heer, De geschillencomissie notarissen.              

U heeft info van ondergetekende ontvangen.

Op de eerste plaats dank voor uw reactie. Ik gebruik erg graag de kans om te reageren. Vooruitlopend en aansluitend op de gegevens die u van mijn heeft ontvangen, wil ik graag kenbaar maken, dat mijn gemis is: niet in contact te kunnen treden met Mr. Pinkse in Oss en als tweede Mr. Boogaerst van Boogaerts en Groenen Boxtel.

Er is geen rede waarvoor het niet zou kunnen. Ja, de leeftijd maar ik hoor niet minder bij oude mensen. Ik heb ook persoonlijk niets tegen Mr. Pinkse of Mr. Boogaerts juist integendeel. Ik heb Mr. Pinkse altijd en nog beschouwd als een zeer goede relatie en de beste Notaris ooit maar hun zouden moeten weten en kunnen reageren op de problemen en omstandigheden, die met hun medewerking ontstaan zijn.

Een klacht ingediend. Ja, het is infeite een klacht maar de oorzaak lag niet bij Mr. Pinkse. Oorzaak was dat Mr. Pinkse  bedrogen is door een Drs. en dat heeft verschrikkelijke gevolgen gehad. De akte is niet voorgelezen en ook nooit aan mij overhandigd. Ook aan getuige Mr. Boogaerst, neem ik aan, zijn zaken door die Drs. verdraaid voor gehouden.

Mijn website, nog niet geheel klaar, maar geeft volledige mijn situatie aan. Dus ook waarom ik het zeggenschap over mijn vermogen verloren heb. De akte bij de notaris etc.  ‘N doel waarom ik de website ben begonnen te schrijven is om een oplossing te zoeken uit mijn moeilijke situatie te komen. Gebrek aan inkomen om normaal te kunnen leven of naar Nederland terug te kunnen keren.                                                                                                                                    Nu 12 maart 2020 heb ik de post van u ontvangen. Post naar Zuid Afrika: Het document is langer dan een maand onderweg geweest; u vraagt binnen een maand te reageren. De maand aansluitend op de datum van het schrijven is al voorbij.                                                                                                                                                                                                Tot zover met dank en een vriendelijke groet,

Hubert Remmen.

 

Hubert Remmen                                                                                                      info@hubertremmen.nl Voortrekstraat 19,                                                                                                    079 0377667                          Swellendam 6740 RSA

 

De geschillencomissie                                                                                                                                          Postbus 90600                                                                                                                                                        2500 LP Den Haag                                                                                                                                                      The Netherlands                                                                                                                                 24 Maart 2020

Zaaknummer  22478 / H.Remmen

Geachte Dame, Heer,                                                                                                                                                  Uw vragen formulier voor behandeling van een klacht goed ontvangen. Na het lezen van de bijlage, ‘hoe werkt de geschillen commisie” concludeer ik, dat mijn eerste brief voldoende aangeeft omtrent mijn melding; dat het zinloos is er verder op in te gaan. De geschillencommissie biedt geen opening aan. Dit ondanks het een verlies is van vele miljoenen, zelfs mijn levens werk.

In de website www.hubertremmen.nl kan u het gebeuren, wegens het niet voor lezen van de akte door de notaris, op sporen met ; Ctr. F – notaris. Uit respect voor de oude Mr. Pinkse, naar ik aanneem nu van mijn leeftijd, is het misschien uw keuze (?) om hem niet in deze affaire te betrekken.

Mijn persoonlijke gegevens. Hubertus W.J.J. Remmen, Voortrekstraat 19 Swellendam 6440. RSA. E. nfo@hubertrremmen.nl.  Bij voorkeur per post communiceren. Klacht is niet eerder kenbaar gemaakt anders dan aan het huidige kantoor van Pinkse Phillips Huberts notarissen te Oss.

In  afwachting van een reactie van de geschillencommisie,

met een vriendelijke groet,

Hubert Remmen.

 

Geachte Mr.  A.D. van Schreutelkamp

Geachte Heer Van Iperen

KL109911

Nu 16 juni 2020 is mij een brief in handen gekomen van de Heer L.A.W.M. van Iperen en ondertekend door. Datum brief 2 maart 2020

Mijn bemerkingen op deze brief:

Veel post heb ik aangetekend en per luchtpost verzonden aan de Heer Van Iperen. Postadres postbus 4660/6803/Arnhem. Ik vrees dat door de ongelukkige tijd van Lockdowns zaken gestagneerd zijn. De verwachting is  dat daze week d postkantoren in Zuid Afrikaweer open gaan. Normaal genomen is het  al  zo  dat in Zuid Afrika de post niet binnen een maand aankomt. Aangezien de datum van deze brief 2 maart 2020 is neem ik aan totaal achterhaald.

Ik heb u immers aan kunne tonen dat de ambtenaren van de belastingdienst mij hebben beschuldigd met enorme bedragen aan de haal te zijn wegens een vermis op een door hun berekende winstmarge van 223%, dit buiten de volledige administratie in hun bezit om maar, welk 223 % ook  volgens hun eigen berekeningen foutief is.

In het rapport van inspecteur M. v. Noord staat b.v. reeds in de derde regel dat ik 12906 flessen wijn van inkoop 3,82 verkocht zou hebben voor 19.55 per fles. Zie verder de gegevens bij de kopie welke ik u zond van de Heer inspecteur Van noord. Hoe kan men dan mij beschuldigen van met veel financiën aan de haal te zijn wegens met een winstmarge van 223 %, verzonnen buiten de administratie om en met foutieve berekeningen om tot die 223% te komen. .

Ik beantwoord dit schrijven verder als volgt;

Samenvatting

Het gaat om de misdragingen van de ambtenaren c.q. Belastingdienst die zich in het verleden hebben  voorgedaan. 

Omschrijving van de gedragingen waartegen de klacht zich richt

Het optreden van de ambtenaren. Hieronder een weergave van de omschrijvingen van de klachten, zoals ook vermeld, als door mij aangegeven, onder Menu van mijn website.

De kern van deze brief gaat om dat de omschrijvingen van de klachten KL109911 zou ontbreken:

Ik herhaal hieronder de omschrijvingen zoals ik die aan u heb verzonden en ook heb vermeld onder MENU van mijn website.

Alle aanslagen van de Belastingdienst zijn u toegezonden en inmiddels bij u aangekomen neem ik aan. Bezwaren en beroep door mijnbelasting adviseur, tevens man die de boekhouding onder leiding had, de Heer Tjeu Sweron, zijn niet geaccepteerd. De Heer Thieu Sweron is verwijder onder bedreigingen van ingerekend te worden indien hij doorging bezwaar in te dienen. Ingerrekend te worden kon de Heer Theu Sweron zich niet verantwoorden tegenover zijn overige relaties.

Overgenomen uit het verslag FIOD, Justitie en de Belastingdienst in Nederland. Omschrijving; het foutief optreden van  de ambtenaren van de Belastingdienst en toevoegingen ter verduidelijking.

Mijn bedrijf De Hollandsche Wijnhandel BV in Den Bosch is executoriaal uitverkocht door de Belastingdienst. Dit op basis van door de belastingdienst opgelegde aanslagen en verhogingen, wegens een "door de ambtenaren verzonnen fraude”. De Hollandsche Wijnhandel bv zou de ongeloofwaardige brutowinst van 223% op wijn gemaakt hebben en daarvan slechts 80% verantwoord. Hierdoor zou fraude gepleegd zijn door de economische eigenaar en bedrijfsvoerder Hubert Remmen.

De inbeslaggenomen administratie, "NB. volledig gevoerd door een "Register Accountantskantoor", Fouderer registeraccountants te Eindhoven, en opgevolgd onder leiding van de Heer Theu Sweron, administratiekantoor te Oss, is in bezit gekomen van de ambtenaren maar niet gebruikt door de controle-ambtenaren om fraude aan te tonen. Mijn plaatsvervanger de Heer Theu Sweron en tevens ook de persoon die de administratie begeleide, ik was voor 14-dagen in het buitenland, is door de Ambtenaren verjaagd met de bezwaren tegen de Beslaglegging. Dit onder bedreiging ingerekend te worden indien hij aanbleef houden met het protest c.q. bezwaar.

De ambtenaren van de belastingdienst hebben mijn vrouw Jeannette Lensen, de Juridische eigenaar, afgeperst om te tekenen voor niet in verdediging te gaan en van ondergetekenden, Hubert Remmen, afstand te nemen. Hierdoor waren de ambtenaren gevrijwaard voor de door hen gemaakte Miskleun, “niet gebruik te hebben gemaakt van de administratie” maar een fraude te hebben verzonnen”.

Jeannette had geen belangen meer bij de bv De Hollandsche Wijnhandel, haar aandeel was door mij terug betaald. De Belastingdienst heeft de overschrijving onder leiding van de Heer Theu Sweron op naam van ondergetekende tegen gehouden. De ambtenaren hebben onder dwang, door Jeannette het vuur na aan de schenen te leggen, weten te bereiken, dat Jeannette Lensen geen contact meer op nam met Hubert Remmen.                                                              1 van 5                                                                                            Indien Jeannette niet mee zou werken, werd haar inboedel en haar nieuwe praktijk in Amsterdam ook uit verkocht. De ambtenaren van de belastingdienst hebben Jeanette zelfs voorgehouden, dat ik haar bedrogen zou hebben. Ik zou enorme inkomsten gehad hebben op basis van de door hen verzonnen meer omzet. Het was voor Jeannette niet moeilijk om tegemoet te komen aan de wensen van de belasting dienst. Ik zou haar bedrogen hebben met weinig inkomsten te hebben en zij had geen belangen meer bij De Hollandsche Wijnhandel BV. Haar deelname was terug betaald. Door medewerking te geven aan de ambtenaren van de Belastingdienst had zij niets meer te vrezen voor haar grote bij de ambtenaren bekende verzwegen inkomen. Algehele vrijwaring toegezegd te hebben gekregen. 

Aan mijn plaatsvervanger Theu Sweron van Silahis Administratie kantoor en de door hem ingeschakelde Mr. Mulders en Mr. Jack Poel van Jack Poel advocatenkantoor, die namens mij optraden werd geen info verschaft. Geheimhouding. Er werd ons ook geen tijd gegund om gegevens beschikbaar te stellen.

De manier waarop gegevens verspreid werden: Van zakenrelaties, debiteuren (slijters) die door de belastingdienst werden benaderd, ontving ik bericht dat zij het schandalig vonden ook van mijn persoonlijke goederen een opgave te krijgen.

Eerst per 5 december 1996 maar voor alles te laat, heeft Mr. Mulders via het Openbaar Ministerie inlichtingen kunnen verkrijgen. 'n Bijlage, opgesteld door inspecteur M. van Noord, Belastingdienst Ondernemingen 's-Hertogenbosch, toont klinkklaar duidelijk, zeer goed aantoonbaar, dat de douane- en belastingdienstambtenaren inclusief inspecteur de Heer M. van Noord, een grote Miskleun hebben gemaakt. Met die bijlage is het probleemloos geworden om de Miskleunen van de belastingdienst aan te tonen.

De gemiddeld gewogen verkoopprijsberekening van de heer van Noord is doorspekt met fouten, waardoor hij extra hoog uitkomt, en dan ook nog: met gebruik van de adviesprijzen waar niet wij, De Hollandsche Wijnhandel BV. maar de slijters, onze afnemers voor verkopen.  De uitkomsten van de berekeningen van de heer Noord zijn zo hoog, het brutowinstpercentage van 223%, dat het voor iedereen ‘n aanwijzing is dat het om een Miskleun gaat. (bijv. inkoop Fl. 500,000, verkoop + 223% = Fl. 1615000 marge Fl. 1 115000) Op deze basis heeft men de jaarlijkse inkoop, van alle jaren, omgerekend om aan te kunnen tonen dat ondergetekende omzet verzwegen zou hebben en met enorm veel geld aan de haal zou zijn.

2 van 5

De belastingdienst heeft De Hollandsche Wijnhandel BV inclusief al mijn  privé- en huishoudelijke bezittingen uitverkocht. Op welke manier kan er toestemming gegeven zijn ook mijn persoonlijke bezittingen totaal uit te verkopen?

Door de opslaghouder van M.S.C., Mediterrane Shipping Companie (PTY) Ltd, Deckers & Wirts te Antwerpen is medegedeeld, dat twee containers in beslag genomen zijn door de Belgische Douane op instructie van de Nederlandse Belastingdienst, omdat De Hollandsche Wijnhandel belastingschulden had. D.w.z. V.A.T., Import duties etc. De Hollandsche Wijnhandel BV had geen belastingschulden.

Woensdag 11 januari 1995. De inval door de douane ambtenaren: Desgevraagd verklaarde de heer Madern van de douane, "omdat er meer wijn in Nederland verkocht zou worden als ingevoerd." Ze vonden het vreemd, dat ik direct bij invoer, zoals ook algemeen gebruikelijk, alle accijnzen betaalde via Gaston Schul douaneagenten. Het zou tegen mij spreken.                                                                                                            

12 januari 1995, Nadat alle invoerdocumenten door hen gecontroleerd waren, kon ik van hen vernemen, dat de voorraden correct ingevoerd waren. Met een gerust hard kon ik naar Zuid-Afrika vertrekken voor de overname van De Hollandsche Wijnhandel door de KWV. Eggers & Franken in Bremen en Cavendisch in Engeland waren mij reeds voor gegaan. Tot dusver is het contact met die vier douaneambtenaren met mij persoonlijk verlopen maar ze hebben verzwegen, dat zij door zouden gaan met ingeroepen hulp van de Belastingdienst Ondernemingen in Den Bosch, om mij alsnog van fraude te kunnen beschuldigen.

Het onderzoek bij De Hollandsche Wijnhandel BV werd geleid door de heer M. Madern met 3 collega's J.J. Orth, E. Schepers en R.G. Luiken. De heren hebben zich aan mij voorgesteld als zijnde Douaneambtenaren. Dus onderdeel van de Belastingdienst.

In de Slotopmerking van de heer M. van Noord inzake het door hem opgestelde rapport, met de uitkomst van een winst marge van 223% staat:                                                                                                           “De gevolgen van het boekenonderzoek heb ik niet besproken met de ondernemer of adviseur”. Hoe werkt dat? Bovendien, een boekenonderzoek zou aangetoond hebben, dat de ramp die Jeannette, de leveranciers en mij overkomen is, veroorzaakt is door de miskleunen van de ambtenaren van de Belastingdienst. Dit inclusief het aandeel, van de foutieve berekeningen, van de Heer Inspecteur M. van Noord zejf.                                                                       3 van 5

De zaakvoerder en economische eigenaar was Hubert Remmen en tegen hem was de actie van de douane en Belastingdienst gericht. De actie van de ambtenaren was blijkbaar niet gericht tegen Jeannette Lensen. Mij werd mij geadviseerd in Zuid Afrika te blijven tot de belastingdienst met info zou komen, maar ik was ook gedwongen in Zuid Afrika te blijven wegens gebrek aan financiën. De Belastingdienst had mijn bankrekening geblokkeerd. Daarbij had ik geen werk en in Nederland geen onderkomen meer. Wat te doen? 

Beslaglegging en de aanslagen waarmee Jeannette werd bedreigd.                                                                          Er staat: Omdat Lensen het bedrijf op haar naam had staan, heeft er onder meer een correctie plaats gevonden op de inkomstenbelasting over de Jaren 1991 – 1992 en 1993. Deze worden mevr. Lensen aangerekend maar zijn feitelijk Remmen toe te rekenen omdat hij de persoon is die het bedrijf heeft geleid. (Strikt genomen, hoe werkt dat? Een juridische eigenaar zou niet verantwoordelijk zijn maar wel de bedrijfsleider?)

Een verklaring van de Heer Henk van de Vijfeijke van Fouderer Registeraccountants en de Heer Sweron van Silahis Administratie- en belastingadviesbureau. Zie de verklaring van De Heer Henk van de Vijfeijke van Fouderer Register accountants, dat hij de gegevens van de belastingdienst betwijfelt. “Het rapport zelf heb ik altijd in twijfel getrokken”. “Helaas moest ik meegaan met de belangen van mijn cliënte mevr. Lensen waardoor u feitelijk buitenspel kwam te staan. U kon zich daardoor niet verdedigen, alhoewel ik vond dat u daar recht op had”. Ondergetekende had de administratie van de praktijk van Jeannette bij de Heer Van de Vijfeijke ondergebracht. Huidige adres de Heer Van de Vijfeijke: Belastingadviesbureau Van de Vijfeijke, Bladel 0497-388624. Thieu Sweron van Silahis Administratie- en belastingadviesbureau schrijft: “ Niemand doet iets tegen de belastingdienst die in mijn ogen de nodige steken heeft laten vallen”.  Adres Mijnheer Thieu Sweron,                  Administratiekantoor Sweron in Oss 0412-465137

In de rapportering van de belastingdienst staat: de adviseur Silahis B.V., Thieu Sweron, verzorgt de aangifte loonbelasting en de jaarrekening. Desondanks hebben ze geweigerd bezwaar van de Heer Sweron in ontvangst te nemen en geweigerd de heer Thieu Sweron bij het onderzoek te betrekken. Ze wisten goed dat ze Silahis, de Heer Sweron, niet konden betrekken. De administratie stond onder zijn controle en leiding; hadden ze dat wel gedaan dan waren zij vastgelopen. Indien de belastingdienst open kaart gespeeld zou hebben zou die hele affaire ook niet gespeeld hebben. Het probleem was de houding van de belastingdienst, met het doel dat Hubert Remmen niet de kans zou mogen krijgen zich te verantwoorden. 

Hoe krijgen we die beslaglegging verdedigd? Zoeken zoeken zoeken.                                                                    De heer Madern met drie ambtenaren bestede 14 dagen onderzoek in het mini kantoortje van De Hollandsche Wijnhandel BV. Van de bewaker van het gebouw, de Heer Wim van  Zoggel, vernamen wij, dat elk papiertje 2 keer werd omgedraaid en weer opnieuw.                                                                                                                                                                        4 van 5                                                                                                                       

Het kan niet anders zijn dan, dat ze ontdekt hebben dat ze met de beslaglegging een grote fout gemaakt hebben. De door hun gecontroleerde administratie, inkoop en verkoop, import gegevens en de door hen gecontroleerde accijns afdracht, hebben blijkbaar niet opgeleverd, dat ik beschuldigd kon worden van fraude. Het doel waarvoor ze daar waren. Hoe zouden ze zich kunnen redden van de Miskleun beslag te hebben gelegd, ofwel te bereiken een, einde te kunnen maken aan Huub Remmen in het bedrijfsleven. De gehele administratie was aanwezig en in een correcte staat inclusief de laptop die voor de administratie gebruikt is. Jammer, de administratieve gegevens hebben zij niet kunnen gebruiken om fraude aan te tonen. Ook niet kunnen gebruiken om hun werk, de Miskleun, te verdedigen. Alles was 100% in orde.

De belastingdienst, de Heer Fleuren ontvanger van Belastingdienst Ondernemingen 's-Hertogenbosch, is er van uitgegaan dat ik geen bezwaar ingesteld heb tegen de aanslagen. Hierboven is reeds vermeld wat wij gedaan hebben, middels de Heer Thieu Sweron van Silahis belastingadviesbureau, Jack Poell advocaten en Peter Holm bedrijvenadviesbureau.

Met hulp van Silahis administratie- en belastingadviesbureau zouden de zeer grote aanslagen voor 100% komen te vervallen en kan een enorme claim bij de belastingdienst worden ingediend. Aldus Mr. van Wieringen. De Belastingdienst heeft alle gelden geïnd en daarmede voorkomen, dat er geld beschikbaar was voor een actie door Mr. Van Wieringen te  Weert te financieren. 

Om een discussie pogen te voorkomen wil ik bemerken: dat ik zonder voldoende inkomen zit om van te kunnen leven, terwijl, dankzij dat ik een zeer vermogende persoon ben geweest, alle opgelegde terechte en voor het grote merendeel onterechte vorderingen en verhogingen door de belastingdienst, volledig zijn voldaan.

Geachte Heer Van Iperen naar aanleiding vaan uw brief van 2 maart 2020 herhaal ik u al deze feiten.

Aldus naar waarheid, geschreven en ondertekend.

.

Getekend,

Hubert Remmen.

5 van 5.

An de Heer Van Iperen en  Mr. A.D. Schreutelkamp,

11/07 2020

Klacht kenmerk KL109911.Betrefd niet in behandeling nemen van klacht.

Uw schrijven van 2 maart 2020.

U zou mij graag persoonlijk toegesproken hebben. Jammer maar ik kan u aanspreken met Skype, Geef er echter de voorkeur aan zwart op wit feiten op papier te vermelden.

U zou de gedragingen van de ambtenaren van de Belastingdienst niet als klacht in behandeling kunnen nemen maar ik ben daar door in een vreemd land op straat terecht gekomen en wat van de valse beschuldiggingen de door hun vermeende financiën door mij ontvreemd.

Helaas schrik ik van de vermeldingen op pagina 3 van 3, ondertekend door  Mr. Schreutelkamp: dat ik mij binnen een jaar  na dagtekening van deze brief kan wenden tot; De Nationale ombudsman; de commissie burger initiatieven Tweede kamer Statengeneraal; de commissie voor de verzoekschriften uit de eerste kamer Statengeneraal. Dit na alle moetie en tijden, kosten om verzekerd te zijn dat alles bij u, de Belastingdienst, volgens het advies van het Hof zal aankomen.

Helaas zie ik geen kans meer om al die aan u verstrekte gegevens aan de Belastingdienst via u weer aan bovenstaande adressen opnieuw voor te leggen. In slechts een drietal maanden ben ik enorm verzwakt en door de doctoren reeds op gegeven.

Ik word in huis uiterst goed verzorgd door mijn Afrikaanse vrouw Valencia maar zit met het probleem hoe Valencia nog over voldoende inkomsten zal kunnen beschikken als mijn S.V.B. pensioen uitvalt.

Hoogachtend,

Hubert Remmen.