Home » Menu

23 december 2017 De kerstvakantie geeft mij de tijd om te beginnen met gegevens op te zoeken en verslag te schrijven over het optreden van de Douane, Belastingdienst, curatoren en Rechter Commissarissen.

Het gerecht in Nederland ervaar ik in zoverre krom, dat de rechtbank geen tegenspraak accepteert. Krom, omdat een uitspraak door de rechtbank tegen beter weten in beschermd wordt/is. Een Curator en ‘n Rechter Commissaris is deel van de rechtbank zodoende, dat ‘n Curator en ‘n Rechter Commissaris de zelfde bescherming geniet. Hierdoor is het voor hen geen probleem, belangrijke aangedragen gegevens naast zich neer te leggen. Geen aandacht aan te besteden. Bij ‘n faillissement ben je alle rechten kwijt en gebeurt het, dat al je inspanningen en kosten om je tot de Curator en Rechter Commissaris te wenden, voor gerechtigheid voor de crediteuren en voor je zelf, in de prullenmand verdwijnen. Immers de heren of dames Curatoren en Rechter Commissarissen zijn beschermd omdat zij deel van de rechtbank zijn, doen wat hun zelf goed uitkomt. Wat ik meen te moeten doen is ‘n verslag te schrijven over zaken; die helaas na alle inzet die geleverd is door de betrokken personen en mijzelf, een negatief resultaat opgeleverd hebben. 

Ambtenaren hebben zeer vergaande bevoegdheden en zijn er voor om ‘n Officier van Justitie te helpen iemand veroordeeld te krijgen. Dat is hun werk en dat wordt van hen verlangd. Gegevens die het tegendeel bewijzen daar gaan ze niet op in, het is hun werk niet. Worden dan ook niet door de ambtenaren vermeld. ‘n Ambtenaar die beïnvloed is omdat hij twee kanten van 'n zaak ziet wordt van de opdracht ontheven en overgeplaatst.

Zoekt u een naam of woord gebruik de zoek functie Ctr – F. Voorbeeld: Ctr - F notaris

 

De Hollandsche Wijnhandel B.V.

P1.  tot 18. Om een kortere omschrijving te geven van 250 blz. De Hollandsche Wijnhandel.

P1.  Geheimhouding: De Belastingdienst heeft geweigerd informatie te verschaffen. De weigering heeft fatale gevolgen gehad.

P1.  De Hollandsche Wijnhandel B.V. zou 223% winst gemaakt hebben en slechts 80% verantwoord te hebben.

P1.  Jeannette is afgeperst door de ambtenaren om niet in verdedigging te gaan en van Hubert Remmen afstand te nemen. Dat luktte de ambtenaren mede omdat Jeannette al in onvrede was met Hubert.

P1.  Zodat er geen verdediging gevoerd zou worden voor de miskleun van de ambtenaren van de Belastingdienst.

P1.  Een curator hoeft niet op te komen voor de crediteuren? Ook niet als hij weet wat en wie de oorzaak van de miskleun is.

P4.  De rechten op 3.2/5 miljoen. Was het daarom begonnen? Dat een fraude door de ambtenaren aangetoond moest worden?          De Belastingdienst heeft in een poging om niet uit te betalen. die terug betaling tot 1998 achter gehouden en alsnog weer

       gedeeltelijk kunnen innen.

P4.  Mijn plaats vervanger, de Heer Tjeu Sweron van Silahis belastingadvies- en admnistratiebureaubureau heeft wegens de              beslag legging Mr. A. Mulders en de Heer Peter Holm ingeschakeld

P4.  Theu Sweron is verwijderd door de ambtenaren van de Belastingdienst onder bedreiging ingerekend te worden indien hij           door zou gaan met protesteren.

P6.  Zeer goed aantoonbaar dat de Douane- en Belastingdienstambtenaren en grote miskleun hebben gemaakt.

P7.  De Heer Remmen als verdachte, werd niet de gelegenheid geboden zich te verantwoorden

P7.  Naar Zuid-Afrika op verzoek van Dr. Jannie Retief i.v.m. de overname van De Hollandsche Wijnhandel B.V. door de KWV.

P8.  Twee containers va Cape Europeline Ltd. met bestemming Tamis V.O.F. in beslag genomen omdat De Hollandsche                     Wijnhandel belasting schulden zou hebben. De Hollandsche Wijnhandel had geen belastingschulden.

P9.  Aanvang van De Hollandsche Wijnhandel B.V. Overleg met de Belastingdienst. Een persoon die failliet verklaard is heeft het       recht om opnieuw te beginnen. Prijzenswaardig na alles wat u meegemaakt hebt.

P     Inval door de Douane ambtenaren, beëindigd met een verklaring dat alle wijnen correct ingevoerd waren.

P10. Mr. Van Doorn dreigt dat Hubert Remmen verantwoordelijk te stellen voor het deficit van De Hollandsche Wijnhandel B.V.          Als hij dat zou doen zou het een oplossing betekenen.

P11. De Douaneambtenaren meenden het  vreemd te moeten vinden dat ik bij invoer direct alle accijnzen betaalde.

P12. In 1992 reeds als bedrijfsvoerder in contact met de Belastingdienst. Rapport belastingdienst 0151.

P13, Naar aanleiding van een onderzoek naar “accijnsontduiking”, is gebleken Jeannetten niet de bestuurder was van de B.V.,             zoals eigenlijk zou moeten van de Kamer van Koophandel.

P13. Beslag gelegd ja, maar nu moet er wel een rede te voorschijn komen. Hoe doen we dat?

P13. Aldus heeft de Douane, nadat gebleken was, na onderzoek, dat alle wijnen correct ingevoerd waren, contact gezocht met          de Belastingdienst Ondernemingen ’s-Hertogenbosch, om een algeheel onderzoek in te stellen.

P13. Ze waren dus bij De Hollandsche Wijnhandel. B.V., om hoe dan ook ten koste van alles, Hubert Remmen te kunnen                    beschuldigen van fraude.

P13/14. Nadat de douaneambtenaren geconstateerd hadden dat alle wijnen correct ingevoerd waren, hebben ze zich tot de               Belastingdienst Ondernemingen gewend om alsnog een poging te ondernemen om fraude aan te tonen.

P.13 Er is besloten via een beslaglegging, de volledige administratie in bezit te krijgen en tevens een soort zekerheid te stellen          voor de op gelegde en op te leggen aanslagen. Bijvoorbaat...

P13 Waarom heeft men al die moeite gedaan? De doelstelling van de beslaglegging was ” de administratie in bezit te krijgen”,           maar dan die gegevens niet te gebruiken om aan te tonen dat er door Hubert Remmen fraude gepleegd zou zijn.

P13. Er was geen fraude. Ja, maar er was reeds beslag gelegd, wat nu? Kunnen we niet op een andere manier fraude aantonen,        Bedrog verzinnen om alsnog aan te tonen dat er door Hubert Remmen fraude gepleegd is.

P     Buiten de administratie om, op basis met verkeerde prijzen te vermenigvuldigen, daarbij een aantal foutieve berekeningen        komt inspecteur de Heer M. Van Noord nog extra hoog uit. Brutowinst van 223 % en minimaal kosten in de boekhouding.

P14. Achteraf, voor alles te laat, heeft Mr. A. Mulders via het OM. de gegevens kunnen verkrijgen, met daar bij een bijlage. Met        die bijlage, het overzicht met aantallen, is het makkelijk geworden om de miskleunen van de Belastingdienst aan te tonen.

P15. Ik word beschuldigd voor verduistering van gelden, omdat de bewijzen, de gegevens in de computer Lap Top en de                  verkoop facturen niet in aanmerking genomen worden.
P16. De volledige omzet is verantwoord in de Lap Top en de leggers met alle facturen, inkoop en verkoop, zijn in bezit van de            belastingdienst. Wat is nou het probleem?

P16. Een uitdeling? Neen, juist andersom. Ik betaalde met mijn kleine inkomen de aanloopverliezen van de B.V. Dank zij dat ik

       genoegen nam ook in die kelder te wonen.

P16. De administratie is volledig gevoerd door de Heer van de Vijefeiken van Fouderer Register accountants, op gevolgd door            onder leiding van de Heer Theu Sweron van Silahis administratiekantoor. 

P     Bestuurs aansprakelijkheid: niemand durft mij aansprakelijk te stellen. Dan zal de bal terug terug kaatsen.

 

P18 Vervolg gegevens De Hollandsche Wijnhandel B.V.

P18,  Woensdag 11 Januari 1995. Opname voorraad. Accijns controle, door de Douane ambtenaren onder leiding van de heer

        Madern.

P18.  Op basis van door de ambtenaren bedachte, verzonnen meer omzet voortkomende winstmarge van 223%, moet Hubert

        Remmen met veel geld aan de haal zijn

P18. Achteraf, veel later is verteld dat Jeannette het faillissement heeft aangevraagd.

P20.  Jeannette heeft voor de gemakkelijkste weg voor haarzelf gekozen, omdat de belastingdienst haar totale vrijwaring heeft

        geboden, als zij tekende als gemachtigde van de B.V., niet in bezwaar te zullen gaan tegen de ingreep van de

        belastingdienst.

P26.  Natuurlijk ben ik verontwaardigd maar het doel van de inlichtingen die ik  verschaf is: Mr. van Dooren in beweging te                krijgen.

P28.  Een verklaring van de Heer Henk van de Vijfeijke van Fouderer Registeraccountants en van de Heer Sweron van Silahis

        Administratie- en belastingadviesbureau.

P32.  Indien de belastingdienst open kaart gespeeld zou hebben zou die hele affaire niet gespeeld hebben en al die kosten

        gespaard zijn gebleven. Waarom heeft de belasting dienst Silahis en Fouderer Register accountants uitgesloten? 

P33.  Wat hebben de ambtenaren bedacht om zich zelf ofwel hun opdrachtgever te redden.

P35.  MSC, Mediterrane Shipping Compagnie, begrijpt totaal niet hoe het mogelijk is dat de goederen in beslag genomen zijn.

        Volgens M.S.C.  Onmogelijk!

P36.  Brief aan Mr. S.M.M. van Dooren van H. Hugo dir van Cape Europeline Ltd. De Hollandsche Wijnhandel heeft geen

        belastingschulden volgens Fouderer Accountants en Silahis administratiebureau. Geen antwoord.

P38.  Nu het faillissement van De Hollandsche Wijnhandel B.V. uitgesproken was, verwachtte ik dat het mijn redding werd. Nu

        wordt de belastingdienst verantwoordelijk gesteld door de curator. Gemakkelijk een vordering van ‘n paar miljoen.

P39.  De Hollandsche Wijnhandel: Een curator hoeft dus niet op te komen voor de crediteuren, ook niet als hij weet dat de

        oorzaak ‘n miskleun van de belastingdienst is?  

P39.  Mr van Dooren vindt blijkbaar onwaarschijnlijk dat de gegevens van de belastingdienst goed zijn maar dat neemt voor

        hem niet weg dat hij de belastingdienst wenst te volgen in plaats van te vervolgen. Bijlage 29 Bijlages

P39.  8 december 1997. Gegevens ontvangen over mijn vordering van 3.2 miljoen gulden, bij de belastingdienst    

        ofwel de Nederlandsche Staat.

P40.  Protest ingediend tegen mijn faillissement. “Wij hebben zo beslist en een goede morgen” en daar stond ik die morgen op

        straat voor het gerechtsgebouw in Den Bosch.

P      Mei 2018. Onder invloed van de ANC regering is de KWV niet meer het orgaan van de wijnbouw in Zuid Afrika.

P43,  Mr. van Dooren blijkt kans gezien te hebben de containers, niet van De Hollandsche Wijnhandel maar eigendom van  

        Cape Europeline, te vorderen.

P44.  Een voorstel van Gerard Tamis was, die containers te kopen voor Hfl 60 000,00 van de belastingdienst en Hfl 40 000,00

        te betalen aan Cape Europeline.

P44.  Cruciaal is dat Tamis aan de curator heeft verklaard, de containers niet te hebben gekocht.

P45.  Zo vorderde de Belastingdienst, met de door de ambtenaren “verzonnen aanslagen"’, de gelden van de crediteuren,

        mijn bedrijf en mijn persoonlijke bezittingen op.

P46.  De curator, Mr. Van Dooren trapte er graag in, het kwam hem natuurlijk goed uit dat Tamis niets wist van de koop en

        dan ook nog, dat Tamis zomaar die twee containers van Cape Europeline nodig had.

P46.  Mr. van Dooren heeft die containers onterecht in handen weten te krijgen, maar waarschijnlijk met gebruik van de hulp

        van Gerard Tamis, omdat er z,g, geen verkoop aan Tamis Wijnhandel zou hebben plaats gevonden.

P47.  Dit betekent dat ik maar moet begrijpen, dat men gaat beschikken over het vermogen van 3.5 miljoen gulden, dat de

        belastingdienst ofwel De Nederlandse Staat aan Hubert Remmen persoonlijk verschuldigd is.

P48.  Toegezegd omdat ik mee zou werken zou Mr Emmerig zorgen dat hijzelf curator werd van mijn privé faillissement.

        Beschermen, nu door zijn opvolger Mr. Van Doorn

P48.  Enkele miljoenen verspeeld, omdat Jeannette dwars is geweest, en de curator, Mr. Van  Dooren tegengewerkt heeft.  

P54.  Met hulp van Silahis belastingadviesbureau zouden de grote aanslagen voor 100% komen te vervallen en een enorme

        claim bij de Belastingdienst worden ingediend

P55.  De belastingdienst mag geen administratie vernietigen. Waar is de Laptop?

 

Wordt vervolgt met: Hubert Remmen agent van de Koöperatiewe Wijnbouw Vereniging van Zuid Afrika; met zijn bedrijf Wijnexpeditie Heesch B.V. de grootst wijnimport in Nederland; importeur van de KWV producten, Franse-, Spaanse- en Duitse wijnen; Oprichter en Directeur van Bodega Nueva Andalusia, Wijnexpeditie Heesch B.V. en de Caves Hubert B.V.'s. Daarna De Hollandsche Wijnhandel B.V. in Den Bosch.